REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

§ 1
Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy – rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Prag 8, przy ul. Nad Popelářkou 212/10, 182 00 ; IČO: 28466110, VAT: CZ28466110.
2. Zamawiającym, Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.firstbike.pl.
4. Magazynie – rozumie się przez to magazyn sklepu FirstBIKE.
5. Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie
6. Cenniku – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich Cenami.
7. Cenie – rozumie się przez to cenę brutto towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.
8. Zamówieniu – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru.
9. Kosztach dostarczenia towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem Zamawiającego.

§ 2
Informacje ogólne

1. Sklep internetowy firstbike.pl działający pod adresem www.firstbike.pl prowadzony jest przez First Bike s.r.o., Nad Popelářkou 212/10, 182 00  Prag 8, CZ, IČO: 28466110, VAT: CZ28466110
2. Dokonywanie Zamówień następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz według zasad wskazanych w niniejszym regulaminie.
3. Złożenie Zamówienia w Sklepie firstbike.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Zamawiający musi być pełnoletni oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Zamówione Towary będą dostarczane jedynie do miejsc znajdujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz Zamówieniami ze Sprzedawcą można kontaktować się drogą elektroniczną na adres info@firstbike.pl.

§ 3
Ceny towarów

1. Wszystkie Ceny Towarów w Sklepie firstbike.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają Kosztów dostarczenia Towaru.
3. Cena podana dla Towaru w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest ostateczna, wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Informacja na temat całkowitej wartości zamawianych Towarów przedstawiana jest w zakładce KOSZYK i aktualizowana po dodaniu każdego Towaru.
4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia (całkowita wartość zamawianego Towaru + Koszty dostawy Towaru + koszty związane z wyborem opcji dodatkowych) podawana jest po wybraniu sposobu płatności i dostawy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów uwidocznionych w Cenniku.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

§ 4
Formy płatności

1. Płatności w sklepie internetowym firstbike.pl można dokonywać na wymienione poniżej sposoby:

 1. przelewem tradycyjnym
 2. przelewem banku elektronicznego
 3. za pobraniem (wybranie tej możliwości wiąże się z dodatkową opłatą)

2. Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji Zamówienia w wypadku, gdy Klient dokona płatności w inny sposób niż sposób dokonania płatności wskazany podczas składania Zamówienia.

§ 5
Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.firstbike.pl, korzystając z opcji DO KOSZYKA.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest poprawne podanie działającego adresu email, za pomocą którego rejestracja będzie mogła zostać zweryfikowana.
3. Aby złożyć Zamówienie, należy kliknąć w symbol koszyka znajdujący się przy wybranym Towarze, (polecenie „DO KOSZYKA”). Podobnie należy postępować z kolejnymi Towarami, które Klient zamierza Zamówić.
4. Wszystkie zamawiane Towary, ich Ceny jednostkowe oraz wartość całkowita wszystkich zamawianych Towarów uwidocznione są w zakładce KOSZYK.
5. W przypadku chęci zakupu większej liczby Towarów tego samego rodzaju należy przed złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą w celu potwierdzenia dostępności takiej liczby Towarów.
6. Po wybraniu zamawianych Towarów oraz określeniu ich liczby w zakładce KOSZYK, poprzez kliknięcie w przycisk „DO KASY” Klient przechodzi do dalszego etapu składania Zamówienia, w którym należy określić szczegóły Zamówienia oraz warunki dostawy, tj.:

 1. podać kompletny i dokładny adres pocztowy na terenie Polski (adres dostawy)
 2. podać adres e-mail, niezbędny do przesłania Klientowi szczegółów Zamówienia
 3. podać numer telefonu w celu umożliwienia Sprzedawcy kontaktu w razie wątpliwości związanych z Zamówieniem
 4. podać dane do wystawienia faktury dla firmy (opcjonalnie)
 5. podać adres wysłania faktury (jeśli faktura jest wysyłana w inne miejsce niż Towar)

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje jego potwierdzenie drogą mailową. W mailu znajduje się informacja na temat szczegółów Zamówienia, numer Zamówienia, którym należy posługiwać się podczas kontaktów ze Sprzedawcą.

§ 6
Modyfikacja lub rezygnacja z Zamówienia

1. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia do momentu przekazania Zamówienia firmie kurierskiej.
2. Rezygnacja z Zamówienia musi być przesłana do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres info@firstbike.pl

§ 7
Realizacja Zamówienia

1. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako skompletowanie zamawianego Towaru, przygotowanie dokumentów, zapakowanie oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej.
2. W przypadku, gdy Towar jest trwale niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany elektronicznie lub telefonicznie.
3. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnego, dokładnego pocztowego adresu dostawy. Adres musi być na terenie Polski i nie może być adresem skrytki pocztowej.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane przez Zamawiającego w formularzu zakupu dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. W takim wypadku Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub braku odpowiedzi Klienta na zapytanie Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od przesłania takiego zapytania Zamówienie zostanie anulowane.
5. Realizacja Zamówienia złożonego w Sklepie firstbike.pl rozpoczyna się w chwili potwierdzenia przez sprzedawcę otrzymania płatności.
6. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
7. Realizacja Zamówień odbywa się na następujących zasadach: zamówienia potwierdzone przez Sprzedającego realizowane są w ten sam lub następny dzień roboczy.

§ 8
Koszty i termin dostawy

1. Termin dostarczenia przesyłki do Klienta to łączny czas realizacji Zamówienia + przewidywany czas dostarczenia Towaru do Zamawiającego.
2. Dostawy Zamówień składanych w Sklepie firstbike.pl dostarczane są tylko i wyłącznie do miejsc znajdujących się na terytorium Polski.
3. Przewidywany czas dostawy dla przesyłek to 3-4 dni robocze.
4. Przy odbiorze Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności kuriera, stan techniczny przesyłki. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, czy opakowanie jest nienaruszone, czy Towar nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, i czy jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą. Jest to warunek konieczny do późniejszego uznania ewentualnej reklamacji dotyczącej dostawy.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.
6. Klient zobowiązany jest odebrać paczkę zawierającą Towar zgodny z Zamówieniem.
7. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki awizowanej przez firmę kurierską i wróci ona do Sprzedawcy, Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Zamawiającym drogą elektroniczną. Brak
odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych oznacza rezygnację klienta z zamówienia zgodnie z § 8 pkt. 11.
8. Ponowne przesłanie Zamówienia, nieodebranego przez Klienta jest możliwe jedynie pod warunkiem uiszczenia opłaty za powtórne przesłanie paczki, zgodnie z Kosztami dostawy Towaru, bez względu na wartość zamawianych Towarów.
9. Opłata za powtórne przesłanie Zamówienia może być uiszczona w formie przelewu na konto Sprzedawcy.
10. W sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z ponownego wysłania mu Zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego łączną wartość Zamówienia pomniejszoną o koszt dostawy Towaru, niezależnie od wartości zamawianych Towarów.

§ 9
Zawarcie umowy, prawo odstąpienia od umowy

1. Warunki umowy, które przewiduje niniejszy regulamin, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulują indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
2. Umowa zostanie zawarta w momencie wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia istotnych warunków Zamówienia, o którym mowa w paragrafie 5 pkt 7 (akceptacja Zamówienia).
3. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia w przesłanej Zamawiającemu akceptacji Zamówienia.
4. Sprzedawca dostarcza Towar zamawiającemu wraz z fakturą VAT.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
7. Zgodnie z przepisem art. 2 i 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia odebrania przez Klienta Towaru. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający jest zobowiązany wskazać na jaki rachunek bankowy lub na jaki adres należy dokonać zwrotu Ceny sprzedaży Towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy zarówno Sprzedający jak Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedający zwróci Zamawiającemu Cenę sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od otrzymania Towaru. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym (tj. nie zniszczony, nie uszkodzony, nie noszący śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu).
9. W przypadku odstąpienia od umowy koszty przesyłki ponosi Zamawiający.
10. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego naruszeń Towaru w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru lub jego oryginalnego opakowania, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwróci Zamawiającemu równowartości Ceny. O takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta droga elektroniczną. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odebrać Towar na swój koszt z siedziby Sprzedawcy w terminie 30 dni. Po upływie tego czasu Towar zostanie zniszczony.

§ 10
Zasady dokonywania zwrotu Towaru

1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić Towar zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
2. Zwroty towarów zakupionych w firstbike.pl należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: First Bike s.r.o., Nad Popelářkou 212/10, 182 00 Prag 8, CZ – z dopiskiem ZWROT.
3. Sklep firstbike.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania lub kopiowania, nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji. Zwracany towar musi być kompletny, dotyczy to również opakowania, instrukcji i gwarancji. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej.
5. Warunkiem koniecznym do dokonania zwrotu towaru jest przesłanie wraz z towarem faktury VAT wraz z poprawnie wypełnionym i podpisanym „Dokumentem zwrotu”, który Sprzedawca udostępni drogą elektroniczną.
6. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar nastąpi na konto bankowe, którego numer Klient wskaże w „Dokumencie zwrotu” lub, o ile Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.
7. W przypadku zwrotu towaru zgodnie z § 9 pkt. 6 niniejszego regulaminu zwrot pieniędzy obejmuje wysokość ceny odsyłanego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy towaru do Klienta. Klient odsyła zwracany towar również na własny koszt. W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przekazu.

§ 11
Gwarancje i reklamacje

1. Reklamacje Towarów zakupionych w Sklepie należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną na adres: info@firstbike.pl – z dopiskiem REKLAMACJA
2. Sklep firstbike.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Każdy towar zakupiony w Sklepie firstbike.pl podlega wymianie jeśli:

 1. posiada wady techniczne
 2. został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy
 3. jest niezgodny z Zamówieniem

4. Przed odesłaniem Towaru do reklamacji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania porady.
5. Warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji towaru przez Sprzedawcę jest przesłanie wraz z towarem faktury VAT wraz z poprawnie wypełnionym i podpisanym „Dokumentem zwrotu” oraz poprawnie wypełnionym i podpisanym FORMULARZEM REKLAMACJI dostępnym po przesłaniu prośby na adres info@firstbike.pl.
6. W razie uznania reklamacji za zasadną reklamowany Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy zgodnie z życzeniem zawartym w FORMULARZU REKLAMACJI, a jeśli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania nakładu lub zapasów magazynowych, o ile Klient wyrazi taką wolę, Sprzedawca zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty lub zwróci pieniądze (Cenę).
7. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe, którego numer Klient wskaże w Dokumencie zwrotu.
8. W przypadku towaru przesyłanego do reklamacji sprzedawca zwróci Zamawiającemu koszty zwrotnego przesłania Towaru (zgodnie z § 11 pkt. 1) po uznaniu reklamacji.
9. W przypadku zwrotu pieniędzy za reklamowany Towar z powodu braku możliwości naprawy go lub wymiany na towar pełnowartościowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu również Koszty dostawy Towaru do Zamawiającego. W takim wypadku Cena Towaru, Koszt dostawy oraz koszt przesłania Towaru do Sprzedawcy zostaną zwrócone Zamawiającemu łącznie.
10. W przypadku, gdy zgłaszana reklamacja zostanie uznana za bezzasadną (zostanie odrzucona), Klient otrzyma informację o tym fakcie oraz o możliwych sposobach obioru reklamowanego Towaru od Sprzedawcy.
11. W przypadku stwierdzenia bezzasadności zgłaszanej reklamacji Koszty dostawy Towaru oraz opłaty pocztowej za przesłanie Towaru do Sprzedawcy nie zostaną Zamawiającemu zwrócone.
12. Dowód kupna Towaru – fakturę VAT oraz oryginalne opakowanie produktu należy zachować do czasu wygaśnięcia gwarancji.

§ 12
Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub innymi okolicznościami od niego niezależnymi.
2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym użytkowaniem witryny Sklepu, bądź niemożnością jej użytkowania przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Zamawiającego.
3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z regulaminem dokonania zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym – całkowitą
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
4. Zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie firstbike.pl mogą, ze względów technicznych, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu produktów.

§ 13
Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki materiałów marketingowych (po uzyskaniu odrębnej zgody).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176).
2. Zamawiający jest związany niniejszym regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony jest niedopuszczalne.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy regulaminu umowy sprzedaży, Sprzedający oraz Zamawiający – w braku porozumienia – skierują pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo właściwemu według przepisów prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronie www.firstbike.pl i obowiązują od chwili opublikowania ich w serwisie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na stronie internetowej www.firstbike.pl.